PHARMED Centrum Medyczne
OGŁOSZENIA
Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Z DNIA 9 sierpnia 2017 r.

1. Komisja konkursowa w składzie określonym Zarządzeniem Nr 1/ZP/2017 Prezesa Zarządu "PHARMED" Sp. z o.o. z dnia 20.07.2017 r. zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z otwarcia ofert z dnia 4.08.2017 r. wznowiła posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w dniu 9.08.2017 r., o godz. 9:30 w siedzibie "PHARMED" Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 6/1 w Jeleniej Górze.
2. Komisja stwierdza, że nie wpłynął do Komisji konkursowej umotywowany protest.
3. Oferenci złożyli oferty z proponowaną kwotą należności za realizacje zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w poradniach lekarza POZ działających pod podmiotem leczniczym "PHARMED" Sp. z o.o. zgodnie z tabelą poniżej:

a. Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Pietruszka
ul. Zielona 6/1, 58-560 Jelenia Góra

b. Prywatny gabinet Lekarski Jarosław Kociuba
ul. Grochowiaka 6, 58-560 Jelenia Góra

c. Jolanta Zwolan
ul. Długa 143A, 58-521 Jeżów Sudecki

d. Gabinet Medycyny Estetycznej Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Agata Kreutzer
ul. Czarnieckiego 1, 58-560 Jelenia Góra

4. Komisja konkursowa z uwagi na zmieszczenie się w maksymalnych wartościach jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dokonała wyboru wszystkich złożonych ofert.
5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie, po posiedzeniu komisji, wywieszone na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie "PHARMED" Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 6/1 oraz na stronie internetowej www.pharmed.jgora.pl.
6. Po sporządzeniu i odczytaniu protokołu Komisja konkursowa złożyła podpisy.
7. Posiedzenie Komisji zostało zakończone o godz. 10.00.

Do pobrania:
Protokół rozstrzygnięcia konkursuOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z DNIA 20 LIPCA 2017 r.

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Lekarza POZ

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ) zarządzam, co następuje:

Pharmed Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Zielonej 6/1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrotnej, w zakresie:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w poradniach lekarz POZ działających pod podmiotem leczniczym Pharmed Sp. z o.o.
2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz 1638).
3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
4. Regulaminie konkursu, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www.pharmed.jgora.pl) w zakładce Przychodnia - Ogłoszenia. Wyżej wymienione materiały zainteresowani mogą pobrać lub się z nimi zapoznać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktu - mgr inż. Kamil Figielski, tel. 880 370 280.
6. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Pharmed Sp. z o.o "Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni lekarza POZ".
7. Termin składania ofert upływa z dn. 04.08.2017 r. o godz. 9:00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Pharmed Sp. z o.o. najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.08.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. Zielona 6/1, 58-560 Jelenia Góra).
9. Kryteria oceny ofert stanowią:
- cena za jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych (godzina udzielania świadczeń),
- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.
11. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
12. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach lekarza POZ w podmiocie leczniczym Pharmed Sp. z o.o. przypada na dzień 1 września 2017 r. Okres obowiązywania umowy - 31 sierpnia 2027 r. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Pharmed Sp. z o.o. www.pharmed.jgora.pl do dnia 10.08.2017 r.
13. Pharmed Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
14. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie na 1/ZP/2017 prezesa zarządu Pharmed z dnia 20.07.2017 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pharmed Sp. z o.o.
Regulamin konkursu ofert
Regulamin pracy komisji konkursowejZapraszamy do wzięcia udziału w Programie Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Płuc i POCHP (akcja trwa do 30 listopada 2012 r.). W ramach programu wykonywane jest bezpłatnie badanie tomograficzne TK niskodawkowe oraz badania czynnościowe takie jak spirometria+bronchodilatacja, pletyzmografia, dyfuzja. Więcej informacji na plakacie dostępnym poniżej:
 Bezpłatne badanie ostrości wzroku komputerowo oraz przez specjalistę z możliwością doboru okularów. Badanie odbędzie się 8 listopada 2012 r. w obu naszych przychodniach. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
PHARMED Centrum Medyczne "Multi-Med"
ul. Zielona 6/1
58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel. 75 64 23 000
PHARMED Centrum Medyczne "Multi-Med"
Al. Wojska Polskiego 3
58-520 Janowice Wielkie
tel. 75 75 15 117
 
Protokół Komisji Konkursowej z otwarcia ofert na świadczenia zdrowotne w Gabinecie lekarza POZ
Protokół z dnia 25 maja 2012 roku Komisji Konkursowej z otwarcia ofert na świadczenia zdrowotne w Gabinecie lekarza POZ

Komisja Konkursowa w składzie :
Przewodnicząca - Katarzyna Surowiec
Członek Komisji - Kamil Figielski

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych realizowanych w Gabinecie lekarza podstawowej opieki lekarskiej w Spółce z o.o. PHARMED w Jeleniej Górze przy ul. Zielonej 6/1 w okresie od 1.06.2012 do 31.05.2017.
Komisja Konkursowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz że na konkurs ofert wpłynęły do 12.00 godziny w dniu 25 maja 2012 roku trzy oferty:
1. Agata Kreutzer
2. Jarosław Kociuba
3. Krzysztof Pietruszka

Komisja Konkursowa stwierdza, że po godzinie 12.00 w dniu 25.05.2012 nie wpłynęły żadne oferty.
Komisja Konkursowa stwierdza, że oferty zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi do Konkursu i uznała wszystkie oferty za ważne.
Komisja Konkursowa przyjęja wszystkie wyjaśnienia i oświadczenia oferentów.
Celem zabezpieczenia całości zamówienia Komisja Konkursowa przyjęła wszystkie trzy oferty.
Przewodnicząca odczytała protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej i zamknęła posiedzenie Komisji.

Jelenia Góra, dnia 25 maja 2012 r.

Do pobrania:
Protokół komisji konkursowej


-->
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W GABINECIE LEKARZA POZ
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Lekarza POZ

Prezes Zarządu Społki z o.o. PHARMED w Jeleniej Górze , ul. Zielona 6/1 , na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.), ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2017r.: w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Umowa zawarta będzie na okres od 01.06.2012r. do 31.05.2017r.
Składanie ofert:
Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy). Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem "Nie otwierać"), opisanej: "Konkurs Ofert" i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy (pod rygorem odrzucenia). Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej. Oferty należy składać do dnia 25.05.2012r. do godziny 12.00 w Rejestracji przy ul. Zielonej 6/1 w Jeleniej Górze Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2012r. o godz.12.30
Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 4 w budynku przy ul. Zielonej 6/1 w Jeleniej Górze, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.pharmed.jgora.pl Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Przychodni przy ul. Zielonej 6/1 dnia 30 maja 2012r. oraz opublikowane na stronie internetowej www.pharmed.jgora.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn. Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

Jelenia Góra, dnia 15 maja 2012 r.

Do pobrania:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wzór umowy - zlecenia
Regulamin przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Spółce z o.o. PHARMED w Jeleniej Górze
2012 Copyright PHARMED Sp. z o.o.